Khan Academy 

Cele szkolenia:

Przebieg szkolenia:

I. Wprowadzenie (czas: 30 minut)

a) Przywitanie uczestników, przedstawienie planu szkolenia.

b) Omówienie celów szkolenia.

c) Przedstawienie platformy Khan Academy, jej historii i założeń.

d) Omówienie korzyści wynikających z wykorzystania platformy w procesie nauczania.

II. Zasady korzystania z platformy (czas: 60 minut)

a) Przybliżenie uczestnikom podstawowych funkcjonalności platformy.

b) Praktyczne zadania dla uczestników pozwalające na zapoznanie się z interfejsem i funkcjami platformy.

c) Omówienie sposobów wykorzystania materiałów edukacyjnych udostępnianych przez Khan Academy.

III. Metody nauczania oparte na Khan Academy (czas: 60 minut)

a) Omówienie metody nauczania opartej na samodzielnym odkrywaniu wiedzy przez ucznia.

b) Przykłady zastosowania tej metody w praktyce.

c) Ćwiczenia praktyczne dla uczestników, pozwalające na przetestowanie metody.

IV. Śledzenie postępów uczniów (czas: 60 minut)

a) Omówienie narzędzi umożliwiających śledzenie postępów uczniów.

b) Praktyczne zadania dla uczestników pozwalające na zapoznanie się z narzędziami.

c) Omówienie możliwości dostosowywania procesu nauczania do indywidualnych potrzeb uczniów.

V. Wykorzystanie Khan Academy w procesie kształcenia zawodowego i ogólnokształcącym (czas: 60 minut)

a) Omówienie możliwości wykorzystania platformy w procesie nauczania różnych przedmiotów.

b) Przykłady wykorzystania platformy w szkołach w Polsce i na świecie.

c) Dyskusja z uczestnikami na temat wykorzystania platformy w ich szkołach.

VI. Podsumowanie